Katastarska geodezija

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada. Upis objekta. Izrada parcelacijskog elaborata. Identifikacija zemljišta. Omeđivanje. Ucrtavanje vodova. Izrada geodetske dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole.

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada.

Postupak ishođenja “Rješenja o izvedenom stanju” – akta kojim se nezakonito izgrađen objekt legalizira sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19).

Kategorije objekata (Prema zakonu objekti su podijeljeni u kategorije prema bruto građevinskoj površini, čime se razlikuje i dokumentacija za legalizaciju objekta):

– iznad 400 m2 (1000 m2 za poljoprivredne objekte) – ZAHTJEVNA ZGRADA

– do 400 m2 (poljoprivredni objekti manji od 100 m2) – MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA

– do 100 m2 – JEDNOSTAVNA ZGRADA

– do 50 m2 – POMOĆNA ZGRADA

Za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju potrebno je izraditi (ukoliko ste predali zahtijev), ovisno o kategoriji objekta:

1. tri primjerka geodetskog snimka (sve kategorije osim POMOĆNE ZGRADE)

2. tri primjerka arhitektonske snimke (ZAHTJEVNA I MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA)

3. iskaz površina i obračunske veličine zgrade s foto dokumentacijom (JEDNOSTAVNA ZGRADA)

4. izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva (samo ZAHTJEVNA ZGRADA)

Upis objekta.

Geodetski elaborat upisa (urisa) objekta izrađuje se za potrebu upisa nekretnine u katastar i zemljišnu knjigu. 

Za upis nekretnine potrebno je ishoditi dokument koji je dokaz legalnosti objekta ( Uvjerenje o starosti objekta prije 15.02.1968. godine, građevinska dozvola i potvrda od uprave za inspekcijske poslove da na navedenoj nekretnini nije u tijeku inspekcijski postupak, Uvjerenje za uporabu građevine (ako je objekt izgrađen od 20.06.1990. godine do 01.10.2007. godine), za objekte izgrađene od 01.10.2007. godine do danas: uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera + potvrda Upravnog tijela).

Izrada parcelacijskog elaborata.

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se mijenja oblik i površina katastarske čestice, odnosno parcelacija je postupak na temelju kojeg nastaju nove čestice; podjelom jedne, odnosno brisanjem postojećih kako bi se spojile u jednu. 

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se mijenja oblik i površina katastarske čestice, odnosno parcelacija je postupak na temelju kojeg nastaju nove čestice; podjelom jedne, odnosno brisanjem postojećih kako bi se spojile u jednu. Prema vrsti zemljišta, postupak parcelacije dijelimo na parcelaciju poljoprivrednog zemljišta i parcelaciju građevinskog zemljišta.  Parcelacija građevinskog zemljišta,sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) može se provoditi u skladu s lokacijskom dozvolom; rješenjem o utvrđivanju građevne čestice; građevinskom dozvolom (ili drugim aktom temeljem kojeg je izgrađena građevina); urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice; prostornim planom uređenja grada, odnosno općine i generalnim urbanističkim planom u svrhu određivanja zemljišta koje je vlanik dužan prenijeti u vlasništvo jedinica lokalne samouprave temeljem članka 171, stavka 1 Zakona; granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama

Identifikacija zemljišta.

Identifikacija obuhvaća utvrđivanje granica katastarskih čestica na 1 m – 5 m točnosti i ne  obuhvaća postavljanje čvrstih oznaka na terenu na lomovima katstarskih čestica. – izrada kopije katastarskog plana preklopljene sa digitalnom ortofoto kartom sa svim dimenzijama parcela iz katastarskog plana.

Identifikacija obuhvaća utvrđivanje granica katastarskih čestica na 1 m – 5 m točnosti i ne obuhvaća postavljanje čvrstih oznaka na terenu na lomovima katastarskih čestica. Izrada kopije katastarskog plana preklopljene sa digitalnom ortofoto kartom sa svim  dimenzijama parcela iz katastarskog plana. Ukoliko posjedujete nekretninu, ali niste nikad znali za istu; ukoliko niste sigurni u to gdje se Vaša nekretnina nalazi; ukoliko ste naslijedili nekretninu, pa Vas interesira oblik, površina i izgled terena potrebno je izvršiti identifikaciju zemljišta.  Identifikacija zemljišta koristi se kako bi saznali sve gore navedeno i kako bi spoznali situaciju oko Vaše nekretnine u svrhu eventualne prodaje, parcelacije ili građenja.

Omeđivanje.

Postavljanje međnih oznaka na lomne točke katastarskih čestica.

Postavljanje međnih oznaka na lomne točke katastarskih čestica te izrada Izvješća o utvrđivanju postojećih međa i drugih granica.

Ucrtavanje vodova.

Ucrtavanje novih vodova ili ucrtavanje promjena na postojećim vodovima temeljem geodetskog elaborata katastra vodova

Novo izgrađeni vodovi ili promjena na postojećima se ucrtava na temelju Geodetskog elaborata katastra vodova. Elaborat se izrađuje prema Pravilniku o katastru vodova. Geodetska izmjera novoizgrađenog voda obavlja se pri netom postavljenim cijevima voda (pri otvorenom rovu). Ukoliko je vod zatrpan i nije evidentiran duže vrijeme položaj se otkriva uz pomoć tragača.  Cijena izrade Geodetskog elaborata katastra vodova određujemo prema duljini izgrađenog voda.

Izrada geodetske dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole.

Geodetske usluge od ideje do useljenja.

Naša usluga započinje snimanjem terena te stvaranjem geodetske podloge za gradnju, sukladno prikupljenim podacima, a koja je temelj za sve daljnje projektantske radove. U daljnjim koracima, naša usluga obuhvaća izradu zakonom propisane dokumentacije koja je sastavni dio glavnog projekta, odnosno, dokumentacije temeljem koje se ishodi građevinska dozvola. Nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole, krećemo s formiranjem građevne čestice. Po formiranju iste,  slijedi terensko iskolčenje građevine i građevinske čestice. Po završetku građevine, vršimo kontrolu kojom utvrđujemo da li je građevina izgrađena u skladu s projektnom dokumentacijom. Nakon provjere, ishodi se uporabna dozvola za građevinu koja je temelj za evidentiranje izgrađenog objekta u katastru i zemljišnoj knjizi.

Istaknuti projekti

Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice

Investitor: Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice
Godina: 2023.
Trajanje: travanj – lipanj 2023.

Opis: Lasersko skeniranje objekata kulturne baštine u sklopu obnove Grada Zagreba nakon potresa za potrebe procjene nastale štete i projektiranja obnove.

Lasersko skeniranje crkve Sv. Ivana Krstitelja - Sv. Ivan Zelina

Investitor: Župa Svetog Ivana Krstitelja
Godina:  2023.
Trajanje: siječanj – lipanj 2023.

Opis: Snimanje vertikalnosti crkve sv. Ivana Krstitelja u Sveti Ivan Zelini.

Snimanje koncertne dvorane Vatroslav Lisinski

Investitor: Core d.o.o., Grad Zagreb
Godina: 2023.
Trajanje: siječanj – svibanj 2023.

Opis: Lasersko skeniranje i izrada snimka postojećeg stanja koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.

Adresa:

Ivana Gorana Kovačića 174
(zgrada SPC Goranka)
51314 Ravna Gora

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak

07:00 – 15:00

Poslovne informacije:

IBAN: HR2223400091110642946 SWIFT: PBZGHR2X

IBAN: HR4224020061100973910  SWIFT/BIC: ESBCHR22

MBPS: 4170130 OIB: 03876513661

Kontakt telefon:

m: +385 91 61 90 688
t: +385 51 818 277 ured
f: +385 51 819 040 računovodstvo

Kontaktirajte nas

4 + 7 =

U.O.I.G Vidmar ©  2022.  made with <3 it-Kol