d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

KATASTARSKA GEODEZIJA

UPIS OBJEKTA:

Što učiniti ako ste izgradili novi objekt, dogradili postojeći, naslijedili ga, kupili… a nije ucrtan u katastarski plan? Želite prodati ili etažirati nekretninu? 

Svaki vlasnik pojedine nekretnine prethodno je obavezan upisati istu u katastar i zemljišnu knjigu.

 Objekt se upisuje na temelju elaborata za evidentiranja objekata koji izrađuje ovlašteni geodetski stručnjak.


Pitanje:

Što svaki vlasnik mora posjedovati da bi mogao upisati nekretninu u katastar i zemljišnu knjigu?

 Odgovor:

Dokument koji je dokaz o legalnosti objekta! A to je:

·         Uvjerenje o starosti objekta prije 15.veljače 1968. godine: ako je objekt izgrađen prije tog datuma smatra se legalno izgrađenim iako ne postoje nikakvi dokumenti za građenje. Uvjerenje izdaje nadležni katastarski ured.

·         Građevinska dozvola i Potvrda od uprave za inspekcijske poslove da navedenoj nekretnini nije u tijeku upravni inspekcijski postupak: Ako je objekt izgrađen do 19. lipnja 1990. godine na temelju građevinske dozvole ili nekog drugog istovjetnog dokumenta.

·         Uvjerenje za uporabu građevine: ako je objekt izgrađen između datuma 20.lipnja 1990. godine i 1.listopada 2007. Godine

·         Od 1. listopada 2007. godine do danas:

o   Uporabna dozvola… izdana na temelju prethodno izdane Građevinske dozvole

o   Završno izviješće nadzornog inženjera i Potvrda od Upravnog tijela izdano na temelju prethodno izdanog Rješenja o uvjetima građenja

 

Pošaljite nam , obrazložite svoj problem i u najkraćem mogućem roku odgovoriti ćemo Vam u obliku ponude sa svim potrebnim detaljima.

Ukoliko Vam treba savjet, pošaljite na , savjetovat ćemo Vas potpuno besplatno!!!

 

ZA SVE OSTALE KOJI NE POSJEDUJU DOKUMENT OVDJE JE (još uvijek)

LEGALIZACIJA OBJEKATA.

(Geodetski situacijski nacrt izgrađene građevine)


LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA:

Pitanje:

Što je zapravo legalizacija objekta?

 Odgovor:

To je proces ishođenja „Rješenja o izvedenom stanju“ - akta kojim se nezakonito izgrađen objekt legalizira prema „Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012)“

Rok za predaju zahtjeva za izdavanje riješenja o izvedenom stanju bio je do 30. lipnja 2013. godine.

Kategorije objekata (Prema zakonu objekti su podijeljeni u kategorije prema bruto građevinskoj površini, čime se razlikuje i dokumentacija za legalizaciju objekta):

 • iznad 400 m2 (1000 m2 za poljoprivredne objekte) – ZAHTJEVNA ZGRADA
 • do 400 m2 (poljoprivredni objekti manji od 100 m2) – MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA
 • do 100 m2 – JEDNOSTAVNA ZGRADA
 • do 50 m2 – POMOĆNA ZGRADA

Za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju potrebno je izraditi(ukoliko ste predali zahtijev), ovisno o kategoriji objekta:
1. tri primjerka geodetskog snimka (sve kategorije osim POMOĆNE ZGRADE)
2. tri primjerka arhitektonske snimke (ZAHTJEVNA I MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA)
3. iskaz površina i obračunske veličine zgrade s foto dokumentacijom (JEDNOSTAVNA ZGRADA)
4. izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva (samo ZAHTJEVNA ZGRADA)


Pošaljite nam upit, obrazložite svoj problem i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam u obliku ponude sa svim potrebnim detaljima, također ukoliko niste stupili u kontakt s projektantom koji izrađuje Arhitektonski snimak u mogućnosti smo ponuditi Vam i ponudu za kompletan proces legalizacije.

Ukoliko vam je potreban savjet, pošaljite nam , savjetovat ćemo vas potpuno besplatno!


PARCELACIJA ZEMLJIŠTA:

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se mijenja oblik i površina katastarske čestice, odnosno parcelacija je postupak na temelju kojeg nastaju nove čestice podjelom jedne, odnosno brišu se postojeće kako bi se sve spojile u jednu.

Postoje dvije vrste parcelacije zemljišta:

1. Parcelacija poljoprivrednog zemljišta

2. Parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta od 18.12.2008. godine, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08) u vlasništvu Republike Hrvatske, moguća je jedino uz suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište.

Parcelacija građevinskog zemljišta,sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), moguća je u skladu sa slijedećim dokumentima:

 • Rješenje o uvjetima građenja
 • Lokacijska dozvola
 • Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 • Detaljni plan uređenja

Parcelacija zemljišta provodi se na temelju elaborata koji izrađuje ovlašteni geodetski stručnjak.

Pošaljite nam upit, obrazložite svoj problem i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam u obliku ponude sa svim potrebnim detaljima.

Ukoliko vam je potreban savjet, pošaljite nam , savjetovat ćemo vas potpuno besplatno!GEODETSKI PROJEKT:

Kod izgradnje objekta geodeti su poznati po tome da se PRVI pojavljuju na gradilištu i POSLJEDNJI odlaze s njega. Upis kuće u katastar i zemljišnu knjigu je završni čin, ali dok kuće još nema prvi je „GEODETSKI PROJEKT“.

Što je geodetski projekt?

To je sastavni dio projekta (Glavnog ili idejnog) za dobivanje lokacijske dozvole kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici uz ostalu dokumentaciju.

Na temelju geodetskog projekta koji je sastavni dio idejnog projekta, a koji je sastavni dio lokacijske dozvole međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i stvarnom stanju stanju na terenu. Ukoliko je potrebno provodi se formiranje građevne čestice u katastru, bez izrade dodatnih snimaka, elaborata, te izdavanja potvrda...

Geodetski projekt se smatra u smislu posebnih propisa kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina parcelacijskim elaboratom, odnosno drugim geodetskim elaboratom na temelju kojega se u katastru provodi evidentiranje i promjena podataka u pogledu katastarskih čestica zgrada i drugih građevina.

Geodetski projekt izrađuje se u sljedećim slučajevima:

 • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se formiranje građevne čestice i smještaj građevine na građevnoj čestici
 • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se smještaj građevine na već postojećoj (formiranoj) građevnoj čestici
 • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se smještaj građevine unutar obuhvata zahvata (ne određuje se građevna čestica)


Pošaljite nam upit, obrazložite svoj problem i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam u obliku ponude sa svim potrebnim detaljima.

Ukoliko vam je potreban savjet, pošaljite nam , savjetovat ćemo vas potpuno besplatno!


IDENTIFIKACIJA ZEMLJIŠTA:

Ukoliko posjedujete nekretninu, ali niste nikad znali za istu; ukoliko niste sigurni u to gdje se Vaša nekretnina nalazi; ukoliko ste naslijedili nekretninu, pa Vas interesira oblik, površina i izgled terena potrebno je izvršiti identifikaciju zemljišta.

Identifikacija zemljišta koristi se kako bi saznali sve gore navedeno i kako bi spoznali situaciju oko Vaše nekretnine u svrhu eventualne prodaje, parcelacije ili građenja.

Pošaljite nam upit, obrazložite svoj problem i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam u obliku ponude sa svim potrebnim detaljima.

Ukoliko vam je potreban savjet, pošaljite nam , savjetovat ćemo vas potpuno besplatno!


UCRTAVANJE SVIH VRSTA VODOVA

(vodovodna, kanalizacijska, telekomunikacijska, energetska mreža):

Novo izgrađeni vodovi ili promjena na postojećima se ucrtava na temelju Geodetskog elaborata katastra vodova. Elaborat se izrađuje prema Pravilniku o katastru vodova NN 71/08).

Geodetska izmjera novoizgrađenog voda obavlja se pri netom postavljenim cijevima voda (pri otvorenom rovu). Ukoliko je vod zatrpan i nije evidentiran duže vrijeme položaj se otkriva uz pomoć tragača.

Cijena izrade Geodetskog elaborata katastra vodova određujemo prema duljini izgrađenog voda.


Pošaljite nam upit, obrazložite svoj problem i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam u obliku ponude sa svim potrebnim detaljima.