d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

Reference

UOIG Vidmar d.o.o. svakom poslu bez obzira na veličinu ili opseg usluga pristupa sa najvišom razinom ozbiljnosti i profesionalnosti. Stremimo najvišoj kvaliteti usluge, građenju kvalitetnih poslovnih odnosa s partnerima i poštivanju dogovorenih rokova, a zadovoljstvo poslovnih partnera i klijenata najbolja su potvrda tome.

____________________________________________________________________________________________

U nastavku možete pronaći informacije o dijelu referentnih poslova.


Naručitelj: Strabag d.o.o.

Godina: 2013/2014

SUPERNOVA-ZAGREB
(praćenje kompletne izgradnje trgovačkog centra, sa snimkom izvedenog stanja, te ucrtavanjem objekata i svih instalacija)


Naručitelj: Grad Velika Gorica

Godina: 2014

IZRADA GEODETSKOG ELABORATA NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA trasa raznih instalacija na širem području grada Velika Gorica ukupne dužine cca 140 km


Naručitelj: Zagorje - tehnobeton d.d.

Godina: 2013 - 2014

STAMBENE ZGRADE POS OPATIJA
(prećenje kompletne izgradnje stambenog bloka, sa snimkom izvedenog stanja, ucrtavanjem objekta i ucrtavanjem svih instalacija)


Naručitelj: KARST d.o.o., Zagreb

Godina: 2012

PORSCHE-RIJEKA
(praćenje izgradnje geotehničke potporne konstrukcije, kontrola slijeganja objekta-izrada elaborata)


Naručitelj: L.A.M. d.o.o., Velika Gorica

Godina: 2011

PORSHE-RIJEKA
(prećenje kompletne izgradnje porsche centra-Rijeka, sa snimkom izvedenog stanja, ucrtavanjem objekta i ucrtavanjem svih instalacija)


Naručitelj: INSTITUT IGH d.d., Zagreb

Godina: 2012

GEODETSKI ELABORAT evidentiranja u prostoru revizinih okana i slivnika vanjske kanalizacije u Plivi- Savski Marof
(izrada Situacijskog snimka )


Naručitelj: INSTITUT IGH d.d., Zagreb

Godina: 2011

GEODETSKA IZMJERA za izvedbu praga na rijeci SAVI u Zagrebu
(izrada Posebne geodetske podloge okolnog terena i korita(batimetrija) rijeke Save i digitalnog modela terena sa projektiranim pragom)


Naručitelj: INSTITUT IGH d.d., Zagreb

Godina: 2011

GEODETSKA IZMJERA za uređenje industrijskog i sanitarnog vodovoda u brodogradilištu Viktor Lenac
(izrada Situacijskog snimka)


Naručitelj: INSTITUT IGH d.d., Zagreb

Godina: 2011

GEODETSKA IZMJERA za uređenje potoka HORVATSKA u Desiniću
(izrada Posebne geodetske podloge i digitalnog modela terena)


Naručitelj: INSTITUT IGH d.d., Zagreb

Godina: 2011

GEODETSKA IZMJERA za uređenje kanala potoka Batina u Konjšćini-Donja Batina
(izrada Posebne geodetske podloge i digitalnog modela terena)


Naručitelj: INSTITUT IGH d.d., Zagreb

Godina: 2010

GEODETSKA IZMJERA uređenje oštećene obale Save kod mjesta Oborovo
(izrada Situacijskog snimka i digitalnog modela terena)


Naručitelj: VODOVOD I KANALIZACIJE d.o.o., Rijeka

Godina: 2009

GEODETSKI ELABORAT katastra vodova vodoopskrbne mreže dionica- Plase - Melnice


Naručitelj: TEL-GRADITELJ, Zagreb

Godina: 2009 / 2010 / 2011

GEODETSKI ELABORAT katastra vodova telekomunikacijske mreže u - (Grad Rijeka, Tuhobić, Malinska, Babin Potok, Sv. Kuzam (Rijeka), Kukuljanovo, Donja Drenova (Rijeka), Podmurvice (Rijeka), Mihaćeva Draga (Rijeka), Paveki ( Kostrena), Podhum, Blaževići, Trsat (Rijeka), Kantrida (Rijeka), Praputnjak, Škrljevo – Krasica, Beli (Cres)


Naručitelj: MAXEL d.o.o. Lučice

Godina: 2007 - 2008

GEODETSKI ELABORAT urisa distributivne kanalizacije na dionici Gašparci - Kuželj  i Hrvatsko - Turke


Naručitelj: INSTITUT IGH d.d., Zagreb

Godina: 2009

GEODETSKA IZMJERA situacije rijeke Kupe u Dolušu
(izrada Situacijskog snimka )


Naručitelj: INSTITUT IGH d.d., Zagreb

Godina: 2008

GEODETSKA IZMJERA situacije slapišta na rijeci Kupi - Radovići
(izrada Situacijskog snimka )


Naručitelj: INSTITUT IGH d.d., Zagreb

Godina: 2007 - 2008

GEODETSKI ELABORAT  situacije sustava za odvodnju – centar za održavanje autocesta i kontrolu prometa u
Lučkom, Bosiljevu, Kutini, Okučanima, Slavonskom Brodu i  Varaždinu


Naručitelj: GRAD DELNICE

Parcelacija i spajanje katastarskih čestica u svrhu izgradnje cesta: produžetak Lovačke ulice, ulica Podštor, produžetak Kamenite, sabirna cesta SU1 (spoj Kamenite, Kralja Petra Krešimira IV i Bana Josipa Jelačića)

Obračun kubatura iskopa i nasipa: za potrebe izgradnje lokalne ceste u naselju Kuželj, u svrhu izgradnje pomoćnog igrališta za nogomet

Snimanje situacije terena za potrebe rekonstrukcije lokalnih ulica: Školska, Stjepana Radića, Matice Hrvatske, prolaz Braće Šnajdar, Sajmišne, produžetak Kamenite.

Iskolčenje osi i rubnjaka lokalnih ulica: Školska, Stjepana Radića, Matice Hrvatske, prolaz Braće Šnajdar, Sajmišne, produžetak Kamenite, Podštor, produžetak Lovačke ulice, S.S.Kranjčevića

Iskolčenje lokalne ceste u naselju Kuželj

Sudjelovali u izradi projekata: rekonstrukcija ulice S.S.Kranjčevića, produžetak Lovačke ulice, rekonstrukcija Školske ulice, rekonstrukcija ulice Stjepana Radića, rekonstrukcija ulice Matice Hrvatske, rekonstrukcija ulice Prolaz Braće Šnajdar, rekonstrukcija Sajmišne ulice


Naručitelj: KOMUNALAC DELNICE

Izrada situacije za potrebe projektiranja fekalne i oborinske kanalizacije i vodovoda u Gorskom Kotaru- Ravna Gora, Stara Sušica, Stari Laz, Delnice, Skrad, Mrkopalj, Sunger, Brestova Draga, Lokve,Mrzla Vodica, Vrata, Fužine, Lič, Brod na Kupi, Kuželj, Crni Lug

Iskolčenje kolektora fekalne i oborinske kanalizacije

Izrada geodetskih elaborata urisa kanalizacijske mreže

Izrada geodetskih elaborata urisa vodovodne mreže

Izrada geodetskih elaborata urisa Regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorskog Kotara


Naručitelj: KOMUNALAC VRBOVSKO

Izrada situacije za potrebe projektiranja vodovodne mreže u - Vrbovsko, Liplje, Kosanovići, Musulini, Gornje Močile, Severin na Kupi, Dokmanovići


Naručitelj: ŽUC - županijska uprava za ceste

Izrada situacije za potrebe projektiranja cesta na trasama – Lič - Lukovo, Stara Sušica, Sunger, Mrkopalj – Begovo Razdolje, Poljička Kosa – Mrkopalj, Platak, Kuželj, Gorica – Lešnica, Oštrobradići, Ložac, Lič- raskrižja, Sopač, Brod Moravice


Naručitelj: HEP Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

Izrada geodetskog elaborata urisa energetskih kabela na trasama: 

Ispostava Delnice:  Gašparci – Turke; Belo – Golik; Vrelo Fužine – Vrata; Malo selo – Gornji Okrug; Mrkopalj (centar); Begovo Razdolje; Zeleni Vir (Skrad); Benkovac; Lokve; Iševnica; Gorica - Skrad; Lokve – Lazac; Kupjak – Skrad, Lučice – kamenolom Mrkovac 

Ispostava Čabar:  Plešce; Šegina; Smrekari – Hrvatsko; Čabar (centar); Sveta Gora; Parg; Mali Lug; Zamost 

Ispostava Vrbovsko:  Vrbovsko (Senjsko-Lišćev brijeg); Gomirje; Vrbovsko (Stubica); Vrbovsko (Hambarište)


Naručitelj: 

Detaljno snimanje puteva u svrhu rekonstrukcije puteva u Hrvatskom Zagorju – Općini Lobor – 10.2 km; Općini Mače – 10.6 km;  Općina Hrašćina – 12.6 km; Općina Konjšćina – 3.3 km; Općina Kraljevec na Sutli – 6.7 km.